Uitreiking SDR-training als beloning voor deelname cao-inzet

Geschreven op .

Hans Popelier, objectbeveiliger bij Eye Watch Security Group in Venray en Gladys Geerlings, luchtvaartbeveiliger bij CTSN op Schiphol hebben een driedaagse SDR-training (Search, Detect en React) gewonnen door hun inbreng voor de cao Beveiliging via Digi-C. Met Digi-C konden alle werknemers aangeven wat zij belangrijk vonden voor de cao-onderhandelingen. Een unicum, omdat bij de reguliere cao’s alleen vakbondsleden de inzet mogen bepalen. In totaal namen 400 werknemers deel aan de enquête, waarvan 100 in het panel tijdens de onderhandelingen. Digi-C is een initiatief van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging waarin VBe NL en vakorganisatie De Unie samenwerken. Werknemers kunnen dit jaar opnieuw aangeven wat zij belangrijk vinden voor de komende cao-onderhandelingen.

Was dit de eerste keer dat je een bijdrage leverde voor de cao-inzet?

Hans: “Inderdaad. Ik zag het voorbijkomen en dacht: waarom niet. Vaak vul je iets in en hoor je niets meer. Ik ben vakbondslid, maar had nog niet eerder op deze manier mijn invloed aangewend voor de cao-onderhandelingen. Vaak sta je er niet bij stil dat je je bijdrage kunt leveren aan de cao-inzet.”
Gladys: “Het was voor mij de eerste keer. Ik ben met een collega naar een bijeenkomst geweest waar we enkele onderwerpen besproken hebben. Vervolgens kreeg ik per mail een korte vragenlijst voorgelegd. We hadden enkele vragen, maar kregen daar helaas geen feedback op. Ik heb dit ook met de HR-manager besproken.”

Wat was jouw inbreng voor de cao-inzet?

Gladys: “De reiskosten en de sta-tijden op Schiphol. Ik zag op mijn salaris dat ik minder reiskosten kreeg en snapte dat niet. Je mag op Schiphol maximaal twee uur tijdens een dienst staan, maar soms wordt dat meer. Dat komt door personeelstekorten. Sommige mensen haken af door ziekte of verschijnen helemaal niet. Ook hangt het soms af wanneer een vliegtuig binnenkomt. Daarin kan vertraging zitten.”
Hans: “Dat werkgevers zich moeten houden aan de cao-afspraken. Meedoen aan een cursus betekent niet altijd dat de cursusdag voor beveiligers automatisch wordt doorbetaald. Een cursus volgen is ook in het belang van werkgevers vind ik. De cao-afspraken zijn niet altijd populair bij werkgevers. Ik vind het ook goed om voor jezelf op te komen. Dat zeg ik ook tegen collega’s. Nu is dat wel moeilijk voor een beveiliger die nog geen vaste aanstelling heeft. Die is dan bang dat hij die vaste aanstelling niet krijgt.”

Wat vind je van het uiteindelijke cao-resultaat?

Hans: “Ik ben tevreden en zou het willen waarderen met een 7. Vooral het zelfroosteren vind ik erg belangrijk. Je kunt nu samen met collega’s roosters maken en rekening houden met elkaars wensen. Een hele goede zaak om het op die manier te doen.”
Gladys: “Ik heb hierover niet echt een oordeel, omdat ik niet alles heb kunnen lezen. Ik vind wel belangrijk dat er een cao is. Mijn werkgever wil wel hard gaan werken aan het beperken van de lengte van de sta-tijden. In een gesprek met de kwaliteitsmanager heeft hij toegezegd dat hij streeft naar maximaal 2½ uur. Ik weet uiteraard niet of dit gaat lukken. Het is hard werken op Schiphol, dat is zeker. Ik zou een volgende keer zeker weer meedoen aan een dergelijke enquête om de cao-inzet te bepalen.”

Lees hier meer over het cao-akkoord 2018-2019 en bekijk de Digi-C rapportages.

Je gaat nu een SDR-training volgen. Wat verwacht je?

Gladys: “Als je op Schiphol op de Security Filter werkt controleer je passagiers en moeten ze soms op verzoek hun bagage open maken. Niet iedereen vindt dit leuk. Dan let je al op zaken hoe iemand zich gedraagt. We hebben een portofoon bij ons om melding te maken als er iets naar jouw gevoel niet klopt. Ik ken SDR niet, maar in de beveiliging wordt profiling steeds belangrijker.”
Hans: “Dat is moeilijk te zeggen, maar het is een nieuwe kijk op de beveiliging heb ik begrepen. Dat je sneller afwijkende zaken ziet. Ik zou het mooi vinden om deze training samen met andere collega’s te volgen. Een collega heeft dit voorgesteld aan mijn werkgever, maar daarop heeft hij nog geen antwoord gekregen.”

Geef uw inbreng voor de komende cao-inzet

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel, actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen én hun stem willen geven over het eindresultaat kunnen dat doen door een mail te sturen naar info@sfcb.nl. U moet dan wel in dienst zijn bij een werkgever die lid is van VBe NL.

Tekst: Jan Spijk
Op de foto v.l.n.r. Niels van Tol namens het SFCB, Hans Popelier, Marijke Tuninga (SFCB-bestuurder) en Gladys Geerlings

Cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld

Geschreven op .

Deze week is de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze cao komt voort uit het eerder bereikte principeakkoord tussen VBe NL en De Unie. Beide organisaties maken deel uit van het bestuur van SFCB. Beide achterbannen hebben eerder ingestemd met het resultaat. De cao Beveiliging 2017-2018 is een geheel vernieuwde geharmoniseerde en gemoderniseerde set van collectieve arbeidsvoorwaarden. Partijen willen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in de diverse onderdelen van crowdmanagement en beveiliging steeds kleiner worden en arbeidsvoorwaarden nu en in de nabije toekomst meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw omvangrijk Algemeen deel dat van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor respectievelijk crowdmanagement/beveiliging, waaronder verkeersregelaars en de nieuwe functiegroep voetbalstewards, dan wel de reguliere beveiligingswerkzaamheden, zoals surveillance en objectbeveiliging. De voetbalsteward betaald voetbal KNVB, heeft sinds deze cao ook een unieke set arbeidsvoorwaarden die past bij de werkzaamheden.

Het Algemeen deel bestaat uit 39 artikelen, deel-A uit 6 artikelen en deel-B uit 22 artikelen. De cao is hiermee meer afgestemd op de dagelijkse bedrijfsvoering met minder regeldruk en meer regie en ruimte voor werkgever en werknemer op de werkvloer. Ook is zoveel mogelijk overlap met bestaande wet- en regelgeving geschrapt. De cao wordt hiermee toegankelijker en beter te gebruiken in de praktijk en voorkomt strijdigheid. Op zoek naar waar de oude cao-artikelen zijn terecht gekomen in de nieuwe cao? Kijk daarvoor in de transponeringstabel in de bijlage van de cao.

U kunt de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 hier downloaden.

Door de vele wijzigingen is het advies om de cao in zijn geheel door te nemen en aanpassingen door te voeren op bedrijfsniveau en te communiceren met werknemers. De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht:

Loonstijging

Op 1 januari 2018 stijgen voor crowdmanagement/beveiliging de loontabellen met 5 procent, met uitzondering van kantoorwerknemers. Kantoorwerknemers en feitelijke lonen krijgen dezelfde loonstijging als in de reguliere beveiliging en deze stijgen op 1 januari 2018 met 1 procent, vervolgens met op 1 juli 2018 met 2 procent en tot slot op 1 oktober 2018 met 1 procent. De eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging is verhoogd met 0,49% en bedraagt 2,5%.

Reisvergoeding

De reiskosten voor de reguliere beveiliging worden verlaagd met 8 kilometer per dag en de extra vergoeding vanaf meer dan 41 kilometer vervalt. Daarbij wordt de reiskostenvergoeding opgehoogd naar 0,19 cent. Tot slot is het TriOpSys systeem niet meer leidend bij de berekening van de reiskosten, iedere gangbare routeplanner kan gebruikt worden. Deze wijzigingen treden in per 1 januari 2018.

Arbeidstijden

De normen van crowdmanagement en reguliere beveiliging zijn sterk vereenvoudigd samengevoegd in het Algemeen deel. Er gelden enkele uitzonderingen voor reguliere beveiliging. Met de Ondernemingsraad kan op onderdelen worden afgeweken. Om zelfroosteren en regie over werktijden door werknemers te stimuleren is er geen verschuivingstoeslagverplichting voor bedrijven die gebruik maken van het nieuwe roostersysteem Intus of daaraan gelijkgestelde functie-eisen. Het Intus roostersysteem is een nieuwe moderne roostertool die momenteel wordt uitgetest bij een aantal bedrijven in opdracht van het sociaal fonds SFCB, die beheerder wordt van dit systeem voor de hele branche. Er is meer ruimte voor de inzet van flexibele krachten. Tegelijkertijd wordt het groeicontract gestimuleerd waardoor werknemers sneller een vaste arbeidsovereenkomst tegemoet kunnen zien.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid heeft crowdmanagement één wachtdag minder en reguliere beveiliging één wachtdag erbij gekregen. Het recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is verhoogd vanaf week 53 naar 85%. De overlijdensuitkering is samengevoegd en voor alle betrokken nabestaanden 25% van het verdiende jaarsalaris. Tot slot zijn de artikelen die zich richten op de Arbowetgeving ingekort in samenhang met wetgeving.

Bijzonder verlof

De rechten en plichten rondom bijzonder verlof zijn samengevoegd in het Algemeen deel. De wettelijke overlap is hier bewust nog aanwezig in verband met de duidelijkheid voor werknemers en de vele vragen die er altijd rondom dit onderwerp zijn. Tevens is opgenomen een uniek artikel over het recht op betaalde mantelzorg.

Contracten

Alle soorten arbeidscontracten die de cao voorschrijft zijn ondergebracht in het Algemeen deel. In de bijlagen van de cao zijn deze contracten opgenomen. In tegenstelling tot ontwikkelingen elders in de sector kiezen partijen er bewust voor om de grens van aanbesteding en regelgeving opgelegd door de cao te versoepelen. De contractwisselgrens wordt opgehoogd naar 30.000 uur, bij strijdigheid met partijen die te maken hebben met andere eisen, wordt teruggegrepen op de wet en is de cao niet langer van toepassing. Dit moet het mogelijk maken dat in de toekomst ook middelgrote ondernemingen gelijke kansen hebben bij aanbestedingen en daardoor dat werknemers bij hun geselecteerde bedrijf waar ze graag werken, kunnen blijven werken. Tevens biedt dit meer ruimte om daar waar een aanbesteding wisselt ook daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken met de inzet van nieuwe bedrijven. Hierdoor stijgt de innovatiekracht, lokale werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid.

Uitzend/payroll

Het percentage uitzendkrachten dat werkzaam mag zijn in de reguliere beveiliging is opgehoogd naar 33% tenzij de Ondernemingsraad instemt met een hoger percentage. Partijen wensen hierbij meer aan te sluiten bij EU-regelgeving welke beperkingen op uitzendwerkzaamheden niet langer toestaat. Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) rekent vanaf 2018 € 25=/jaar premie per uitzendkracht van een payroll-uitzendbedrijf.

Functiegroep

Voetbalsteward is opgenomen onder de werkingssfeer van de cao Beveiliging.

Hondengeleider

Het artikel voor hondengeleiders is volledig hernieuwd. De verplichte studie-uren zijn afgeschaft en worden gecompenseerd met hogere vergoedingen. De cao verplicht de werknemer zich te houden aan de naleving van de wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn. Tevens is voor de hondengeleiders een aparte functie-indeling opgenomen.

Opleiding

De normen worden voor alle werkzaamheden gelijk getrokken. Stagiaires in de reguliere beveiliging ontvangen dezelfde vergoeding als stagiaires in crowdmanagement. De Event Safety Officer (ESO) kan maximaal zes maanden verloond worden als stagiaire, daarna dient de ESO-stagiaire het aspirantensalaris te ontvangen. Partijen willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat het afgelopen moet zijn met het misbruik van inzet van stagiaires in de evenementenbeveiliging. Duurt een stage langer dan zes maanden, dan is loon verschuldigd. Tegelijkertijd worden wel de begeleidingseisen voor ESO-stagiaires uitgebreid van 1 op 1 naar 1 op 10. Dit is meer passend bij de dagelijkse praktijk en inrichting van werkzaamheden. Aspirant beveiligers kunnen facturabel, binnen sterkte, worden ingezet.

SFCB

De voorwaarden voor premieafdracht aan het sociaal fonds SFCB zijn uitgebreider beschreven. SFCB zal in 2018 sociale partners ondersteunen met de inzet van Digi-C, waarbij door middel van werknemers-werkgevers-onderzoekspanels onderzocht wordt hoe de arbeidsvoorwaarden van de toekomst er moeten uitzien. De resultaten vormen direct de input voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Het SFCB doet onderzoek naar het voorkomen van armoede onder werknemers in de beveiligingsbranche en hoe hierin te ondersteunen. Tot slot wordt het Kwaliteitslabel uitgebreid naar alle werkzaamheden. Sociale partners streven hiermee naar het einde van de hoeveelheid keurmerken en normeringen in de branche en zetten in op versteviging van één audit per bedrijf binnen de normen die voor alle werkzaamheden gelijk zijn. Dit geeft duidelijkheid, kostenverlaging en een lagere regeldruk.

Jaarverslag 2016: investeren in kwaliteit

Geschreven op .

Uit het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging over 2016 blijkt dat de kwaliteit in de branche centraal staat. Ook de komende jaren wordt dat het uitgangspunt voor het fonds dat bestuurd wordt door Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL, voor werkgevers) en de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen (voor werknemers).

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 was de lancering van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. “Een transparant normendocument dat openstaat voor constante aanscherping door belanghebbende partijen zoals de politie, ministeries en gemeenten maar ook werknemers uit het veld. Geen papieren werkelijkheid en afvinklijsten meer, maar serieuze inhoudelijk controles, zowel administratief als in de praktijk op het werkveld”, aldus voorzitter Leon Vincken van het SFCB in het jaarverslag.

Nieuwe opleiding CBEH

In 2016 werden ook de eerste stappen gezet voor de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op MBO 3 niveau. Inmiddels is deze opleiding in november 2017 gestart. De cao Beveiliging is in 2016 verlengd. Inmiddels is er in 2017 een nieuwe cao overeengekomen met niet alleen ruimte voor een loonsverhoging, maar ook meer invloed van werknemers op de eigen arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er afspraken gemaakt over zelfroosteren.

Verkeersregelaars

Ook verkeersregelaars maken nu deel uit van de cao Beveiliging. Een goede stap, aldus SFCB. “Hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verkeer bij evenementen of infrastructurele projecten zijn als van nature verweven met crowdmanagement en samenwerking met de beroepsgroep particuliere beveiliging en publieke diensten openbare orde en veiligheid.”
Uit het jaarverslag blijkt dat er niet alleen nieuwe stappen gezet zijn in de kwaliteit, maar ook dat het sociaal fonds financieel gezond is. De conclusie in het jaarverslag is dan ook: “SFCB investeert in nieuwe kwaliteitsontwikkelingen om de beveiligingsbranche te verbeteren”.

Download: SFCB jaarverslag 2016

Alle partijen akkoord met cao Beveiliging

Geschreven op .

Zowel de achterban van VBe NL (werkgever) als van De Unie (werknemers) hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Beveiliging. Beide organisaties besturen het Sociaal Fonds Cao Beveiliging.

De cao Beveiliging 2017-2018 heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (80 bedrijven met circa 5000 werknemers). VBe NL en De Unie hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4% in 2018. De tabellonen in de crowdmanagement gaan zelfs met 5% omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5%.

Eén cao voor crowdmanagement en beveiliging

Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowdmanagement en reguliere beveiliging steeds kleiner worden. Verkeersregelaars maken daarom ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket. Verder zijn zo veel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren voor werknemers sterk gestimuleerd.

Marktpositie

De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de mkb-bedrijfsetting van de beveiliging en crowdmanagement meer kansen. De positie van de beveiligingsbedrijven op de markt wordt versterkt door investeren in ruimte voor professionaliteit en kwaliteit van hun werknemers.

Intro opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca

Geschreven op .

Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging heeft een korte toelichtende introvideo laten maken over de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca.

Deze opleiding is er speciaal voor personeel in het middenkader werkzaam in de horeca- en evenementenbeveiliging. De opleiding is in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging ontwikkeld, samen met praktijkexperts uit het veld. VBe NL maakt onderdeel uit van het bestuur van het sociaal fonds. De opleiding CBEH met werk- en denkniveau van niveau 3 bouwt voort op de bestaande basisopleidingen Event Security Officer (ESO) en Horecaportier. De opleiding geldt als een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven die willen investeren in een goed middenkader. De prijzen van de opleiding zijn exclusief BTW, van de examinering inclusief BTW.

Waarom deze opleiding?

In de intro gaan Syan Schaap (directeur) en Roelf Pot (docent van de opleiding) van het Safety Event Institute (ESI) in op enkele vragen over de nieuwe opleiding. Onder andere beantwoorden ze de vraag waarom deze opleiding is ontwikkeld en voor wie deze opleiding bedoeld is. ESI heeft de studie samengesteld en verzorgt de opleiding.

Lees ook: Kwaliteitsimpuls met nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca

Kwaliteitsimpuls met opleiding Cöordinator Beveiliging Evenementen Horeca

Geschreven op .

In september van dit jaar start in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) de opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op werk- en denkniveau van niveau 3. Deze is ontwikkeld door het Event Safety Institute (ESI). Het SFCB subsidieert de helft van de opleidingskosten voor VBe NL-leden als zij premieplichtig zijn aan het sociaal fonds.

Deze opleiding is er speciaal voor personeel in het middenkader werkzaam in de horeca- en evenementenbeveiliging. De opleiding is in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging ontwikkeld, samen met praktijkexperts uit het veld. De opleiding CBEH niveau 3 bouwt voort op de bestaande basisopleidingen Event Security Officer (ESO) en Horecaportier. De opleiding geldt als een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven die willen investeren in een goed middenkader. Leon Vincken, voorzitter van SFCB: “We kunnen concluderen dat we een stevige opleiding voor de branche neerzetten waar naar verwachting veel vraag voor zal zijn en dat voor werknemers een verbetering van hun arbeidsmarktpositie betekent.” Het SFCB beoogt hiermee een opleiding te gaan bieden die aansluit op de actualiteit, voldoende inhoudelijke specialisatie geeft en gediplomeerde medewerkers de mogelijkheid biedt om zowel in de evenementen- als in de horecabranche actief te zijn.

Vier modules

De opleiding kent vier modules:
– Veiligheidsmanagement in de horeca.
– Veiligheidsmanagement op evenementen.
– Omgaan met bezoekers en massagedrag.
– Aansturing inzet beveiliging.
De totale opleiding beslaat uit zes dagdelen.

November van start

De opleiding gaat vanaf november van start als open inschrijving bij Paru Opleidingscentrum in Almere: zes vrijdagavonden: 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december van 19:00 tot 21:30 uur.
Na afronding van de opleiding volgt het examen waarmee geslaagde deelnemers een erkend branchediploma behalen. De prijzen van de opleiding zijn exclusief BTW, van de examinering inclusief BTW. Meer weten en inschrijven? Ga naar de website van ESI.

Bekijk ook de YouTube-film over deze opleiding:

Onderzoek CBS: werkdruk in branche gezond

Geschreven op .

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat beveiligingspersoneel de laagste werkdruk ervaart. Een bijzondere uitkomst, aldus het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB).

De geringe werkdruk kan te maken hebben met het feit dat beveiligers vooral in actie moeten komen bij incidenten. De onderzoekers verklaren echter dat rekening is gehouden met effecten die werkdruk veroorzaken. Ook dan scoort de beveiligingsbranche het laagst. Koks, artsen, juristen, managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs geven allemaal aan dat ze te maken hebben met een hoge werkdruk. Maar de aard van die werkdruk is in de verschillende beroepen anders.

“Aantrekkelijke branche”

Directeur Leon Vincken van VBe NL, tevens voorzitter van SFCB reageert als volgt: “Dit is een bijzondere uitkomst voor de branche. Zeker als we kijken naar de signalen in de branche tijdens het evenementenseizoen of de werkzaamheden op bijvoorbeeld Schiphol. Aan de andere kant is het goed om te zien dat we een gezonde werkdruk in de branche als uitkomst kennen. Dat maakt de branche aantrekkelijk om in te werken en biedt ook ruimte met elkaar om te experimenteren naar innovatieve nieuwe werkvormen of het introduceren van zelfroosteren. Hiermee starten binnenkort de eerste pilots”.

Lees het volledige CBS-onderzoek

Presentatie Kwaliteitslabel SFCB tijdens symposium

Geschreven op .

Tijdens het symposium Safety Awareness in het Philips Stadion in Eindhoven (10 maart 2017) van VBe NL heeft het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB)  het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca gepresenteerd.

Op de foto reikt Leon Vincken, voorzitter van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (rechts), het document uit aan Jaco van Hoorn, hoofd operaties/plaatsvervangend politiechef bij de nationale politie, eenheid Zeeland-West Brabant. Van Hoorn toonde zich een groot voorstander van dit label. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van de kwaliteit en de samenwerking tussen brancheorganisaties en politie.

Nieuw kwaliteitsinstrument

Met de presentatie van het kwaliteitslabel heeft het Sociaal Fonds Cao Beveiliging een belangrijk en nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld, waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de hoog opgestelde normen van werkgevers en werknemers. Het kwaliteitslabel zorgt voor behoud en verbetering van de integriteit, kwaliteit en professionaliteit van zowel de beveiligingsorganisatie als het personeel. Het toetst onafhankelijk werknemers op kennis en veldwerk. Het management en personeel worden geaudit met wet- en regelgeving, administratief-financieel en praktijkgerichte onderzoeken. Het gaat volgens het bestuur niet om het afvinken van een schijnwerkelijkheid, maar om verdiepend en controlerend onderzoek, gericht op de dagelijkse praktijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en samen met belanghebbende partijen wordt gestreefd naar continue verbetering. De certificerende stichting is N’Lloyd ondersteund door Kwint Accountants en Adviseurs. Verder is samengewerkt met de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen.

Nieuwe impuls

Bij de overhandiging van het kwaliteitslabel zei Leon Vincken van SFCB in een reactie: “Ik heb vertrouwen om samen te werken met de politie. Die uitdaging neem ik graag aan. Kwaliteit is inderdaad niet onderhandelbaar. Met dit kwaliteitslabel geven we wel andere accenten, kwaliteit krijgt een nieuwe impuls. Dit is een label vanuit de werkvloer en de vakman. Want onze branche zucht en steunt onder de cowboys. Daarom is dit kwaliteitslabel van groot belang. We nodigen het veld uit ons te toetsen op de kwaliteit. Belangrijk bij dit kwaliteitslabel is de interne toetsing. Is dit niet die slager die het eigen vlees keurt? Nee, in dit geval keurt de slager het vlees van zijn buurman. Een betere toetsing vanuit het veld kun je niet krijgen.”

Eerste Kwaliteitslabels Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt

Geschreven op .

Dinsdag 15 november werden door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) en Stichting N’Lloyd de eerste Kwaliteitslabels Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt aan Andor Security uit Spijk en Alpha Security uit Haarlem.

De beveiligingsbranche kent hiermee een nieuw kwaliteitsinstrument waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de normen die werkgevers én werknemers in de branche hebben opgesteld. Dragers van dit Kwaliteitslabel komen in het speciaal hiervoor ingericht register van N’Lloyd dat meerdere registers in de beveiliging beheert. “Het SFCB zet hiermee namens vakbonden en werkgevers een belangrijke stap in verdere professionalisering van de bedrijfstak”, aldus voorzitter Leon Vincken van het SFCB.

SFCB-terugkommiddag op 18 november

Geschreven op .

terugkommiddagweb

Op 18 november vindt in AC De Meern (Meerndijk 59 langs de A12) de jaarlijkse SFCB-terugkommiddag (13.30-17.00 uur) voor praktijkbegeleiders, opleiders, leidinggevenden en geïnteresseerden plaats.