Berichten met een Label ‘beveiliging’

Cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld

Geschreven op .

Deze week is de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze cao komt voort uit het eerder bereikte principeakkoord tussen VBe NL en De Unie. Beide organisaties maken deel uit van het bestuur van SFCB. Beide achterbannen hebben eerder ingestemd met het resultaat. De cao Beveiliging 2017-2018 is een geheel vernieuwde geharmoniseerde en gemoderniseerde set van collectieve arbeidsvoorwaarden. Partijen willen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in de diverse onderdelen van crowdmanagement en beveiliging steeds kleiner worden en arbeidsvoorwaarden nu en in de nabije toekomst meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw omvangrijk Algemeen deel dat van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor respectievelijk crowdmanagement/beveiliging, waaronder verkeersregelaars en de nieuwe functiegroep voetbalstewards, dan wel de reguliere beveiligingswerkzaamheden, zoals surveillance en objectbeveiliging. De voetbalsteward betaald voetbal KNVB, heeft sinds deze cao ook een unieke set arbeidsvoorwaarden die past bij de werkzaamheden.

Het Algemeen deel bestaat uit 39 artikelen, deel-A uit 6 artikelen en deel-B uit 22 artikelen. De cao is hiermee meer afgestemd op de dagelijkse bedrijfsvoering met minder regeldruk en meer regie en ruimte voor werkgever en werknemer op de werkvloer. Ook is zoveel mogelijk overlap met bestaande wet- en regelgeving geschrapt. De cao wordt hiermee toegankelijker en beter te gebruiken in de praktijk en voorkomt strijdigheid. Op zoek naar waar de oude cao-artikelen zijn terecht gekomen in de nieuwe cao? Kijk daarvoor in de transponeringstabel in de bijlage van de cao.

U kunt de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 hier downloaden.

Door de vele wijzigingen is het advies om de cao in zijn geheel door te nemen en aanpassingen door te voeren op bedrijfsniveau en te communiceren met werknemers. De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht:

Loonstijging

Op 1 januari 2018 stijgen voor crowdmanagement/beveiliging de loontabellen met 5 procent, met uitzondering van kantoorwerknemers. Kantoorwerknemers en feitelijke lonen krijgen dezelfde loonstijging als in de reguliere beveiliging en deze stijgen op 1 januari 2018 met 1 procent, vervolgens met op 1 juli 2018 met 2 procent en tot slot op 1 oktober 2018 met 1 procent. De eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging is verhoogd met 0,49% en bedraagt 2,5%.

Reisvergoeding

De reiskosten voor de reguliere beveiliging worden verlaagd met 8 kilometer per dag en de extra vergoeding vanaf meer dan 41 kilometer vervalt. Daarbij wordt de reiskostenvergoeding opgehoogd naar 0,19 cent. Tot slot is het TriOpSys systeem niet meer leidend bij de berekening van de reiskosten, iedere gangbare routeplanner kan gebruikt worden. Deze wijzigingen treden in per 1 januari 2018.

Arbeidstijden

De normen van crowdmanagement en reguliere beveiliging zijn sterk vereenvoudigd samengevoegd in het Algemeen deel. Er gelden enkele uitzonderingen voor reguliere beveiliging. Met de Ondernemingsraad kan op onderdelen worden afgeweken. Om zelfroosteren en regie over werktijden door werknemers te stimuleren is er geen verschuivingstoeslagverplichting voor bedrijven die gebruik maken van het nieuwe roostersysteem Intus of daaraan gelijkgestelde functie-eisen. Het Intus roostersysteem is een nieuwe moderne roostertool die momenteel wordt uitgetest bij een aantal bedrijven in opdracht van het sociaal fonds SFCB, die beheerder wordt van dit systeem voor de hele branche. Er is meer ruimte voor de inzet van flexibele krachten. Tegelijkertijd wordt het groeicontract gestimuleerd waardoor werknemers sneller een vaste arbeidsovereenkomst tegemoet kunnen zien.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid heeft crowdmanagement één wachtdag minder en reguliere beveiliging één wachtdag erbij gekregen. Het recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is verhoogd vanaf week 53 naar 85%. De overlijdensuitkering is samengevoegd en voor alle betrokken nabestaanden 25% van het verdiende jaarsalaris. Tot slot zijn de artikelen die zich richten op de Arbowetgeving ingekort in samenhang met wetgeving.

Bijzonder verlof

De rechten en plichten rondom bijzonder verlof zijn samengevoegd in het Algemeen deel. De wettelijke overlap is hier bewust nog aanwezig in verband met de duidelijkheid voor werknemers en de vele vragen die er altijd rondom dit onderwerp zijn. Tevens is opgenomen een uniek artikel over het recht op betaalde mantelzorg.

Contracten

Alle soorten arbeidscontracten die de cao voorschrijft zijn ondergebracht in het Algemeen deel. In de bijlagen van de cao zijn deze contracten opgenomen. In tegenstelling tot ontwikkelingen elders in de sector kiezen partijen er bewust voor om de grens van aanbesteding en regelgeving opgelegd door de cao te versoepelen. De contractwisselgrens wordt opgehoogd naar 30.000 uur, bij strijdigheid met partijen die te maken hebben met andere eisen, wordt teruggegrepen op de wet en is de cao niet langer van toepassing. Dit moet het mogelijk maken dat in de toekomst ook middelgrote ondernemingen gelijke kansen hebben bij aanbestedingen en daardoor dat werknemers bij hun geselecteerde bedrijf waar ze graag werken, kunnen blijven werken. Tevens biedt dit meer ruimte om daar waar een aanbesteding wisselt ook daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken met de inzet van nieuwe bedrijven. Hierdoor stijgt de innovatiekracht, lokale werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid.

Uitzend/payroll

Het percentage uitzendkrachten dat werkzaam mag zijn in de reguliere beveiliging is opgehoogd naar 33% tenzij de Ondernemingsraad instemt met een hoger percentage. Partijen wensen hierbij meer aan te sluiten bij EU-regelgeving welke beperkingen op uitzendwerkzaamheden niet langer toestaat. Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) rekent vanaf 2018 € 25=/jaar premie per uitzendkracht van een payroll-uitzendbedrijf.

Functiegroep

Voetbalsteward is opgenomen onder de werkingssfeer van de cao Beveiliging.

Hondengeleider

Het artikel voor hondengeleiders is volledig hernieuwd. De verplichte studie-uren zijn afgeschaft en worden gecompenseerd met hogere vergoedingen. De cao verplicht de werknemer zich te houden aan de naleving van de wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn. Tevens is voor de hondengeleiders een aparte functie-indeling opgenomen.

Opleiding

De normen worden voor alle werkzaamheden gelijk getrokken. Stagiaires in de reguliere beveiliging ontvangen dezelfde vergoeding als stagiaires in crowdmanagement. De Event Safety Officer (ESO) kan maximaal zes maanden verloond worden als stagiaire, daarna dient de ESO-stagiaire het aspirantensalaris te ontvangen. Partijen willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat het afgelopen moet zijn met het misbruik van inzet van stagiaires in de evenementenbeveiliging. Duurt een stage langer dan zes maanden, dan is loon verschuldigd. Tegelijkertijd worden wel de begeleidingseisen voor ESO-stagiaires uitgebreid van 1 op 1 naar 1 op 10. Dit is meer passend bij de dagelijkse praktijk en inrichting van werkzaamheden. Aspirant beveiligers kunnen facturabel, binnen sterkte, worden ingezet.

SFCB

De voorwaarden voor premieafdracht aan het sociaal fonds SFCB zijn uitgebreider beschreven. SFCB zal in 2018 sociale partners ondersteunen met de inzet van Digi-C, waarbij door middel van werknemers-werkgevers-onderzoekspanels onderzocht wordt hoe de arbeidsvoorwaarden van de toekomst er moeten uitzien. De resultaten vormen direct de input voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Het SFCB doet onderzoek naar het voorkomen van armoede onder werknemers in de beveiligingsbranche en hoe hierin te ondersteunen. Tot slot wordt het Kwaliteitslabel uitgebreid naar alle werkzaamheden. Sociale partners streven hiermee naar het einde van de hoeveelheid keurmerken en normeringen in de branche en zetten in op versteviging van één audit per bedrijf binnen de normen die voor alle werkzaamheden gelijk zijn. Dit geeft duidelijkheid, kostenverlaging en een lagere regeldruk.

Intro opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca

Geschreven op .

Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging heeft een korte toelichtende introvideo laten maken over de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca.

Deze opleiding is er speciaal voor personeel in het middenkader werkzaam in de horeca- en evenementenbeveiliging. De opleiding is in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging ontwikkeld, samen met praktijkexperts uit het veld. VBe NL maakt onderdeel uit van het bestuur van het sociaal fonds. De opleiding CBEH met werk- en denkniveau van niveau 3 bouwt voort op de bestaande basisopleidingen Event Security Officer (ESO) en Horecaportier. De opleiding geldt als een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven die willen investeren in een goed middenkader. De prijzen van de opleiding zijn exclusief BTW, van de examinering inclusief BTW.

Waarom deze opleiding?

In de intro gaan Syan Schaap (directeur) en Roelf Pot (docent van de opleiding) van het Safety Event Institute (ESI) in op enkele vragen over de nieuwe opleiding. Onder andere beantwoorden ze de vraag waarom deze opleiding is ontwikkeld en voor wie deze opleiding bedoeld is. ESI heeft de studie samengesteld en verzorgt de opleiding.

Lees ook: Kwaliteitsimpuls met nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca

Kwaliteitsimpuls met opleiding Cöordinator Beveiliging Evenementen Horeca

Geschreven op .

In september van dit jaar start in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) de opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op werk- en denkniveau van niveau 3. Deze is ontwikkeld door het Event Safety Institute (ESI). Het SFCB subsidieert de helft van de opleidingskosten voor VBe NL-leden als zij premieplichtig zijn aan het sociaal fonds.

Deze opleiding is er speciaal voor personeel in het middenkader werkzaam in de horeca- en evenementenbeveiliging. De opleiding is in opdracht van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging ontwikkeld, samen met praktijkexperts uit het veld. De opleiding CBEH niveau 3 bouwt voort op de bestaande basisopleidingen Event Security Officer (ESO) en Horecaportier. De opleiding geldt als een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven die willen investeren in een goed middenkader. Leon Vincken, voorzitter van SFCB: “We kunnen concluderen dat we een stevige opleiding voor de branche neerzetten waar naar verwachting veel vraag voor zal zijn en dat voor werknemers een verbetering van hun arbeidsmarktpositie betekent.” Het SFCB beoogt hiermee een opleiding te gaan bieden die aansluit op de actualiteit, voldoende inhoudelijke specialisatie geeft en gediplomeerde medewerkers de mogelijkheid biedt om zowel in de evenementen- als in de horecabranche actief te zijn.

Vier modules

De opleiding kent vier modules:
– Veiligheidsmanagement in de horeca.
– Veiligheidsmanagement op evenementen.
– Omgaan met bezoekers en massagedrag.
– Aansturing inzet beveiliging.
De totale opleiding beslaat uit zes dagdelen.

November van start

De opleiding gaat vanaf november van start als open inschrijving bij Paru Opleidingscentrum in Almere: zes vrijdagavonden: 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december van 19:00 tot 21:30 uur.
Na afronding van de opleiding volgt het examen waarmee geslaagde deelnemers een erkend branchediploma behalen. De prijzen van de opleiding zijn exclusief BTW, van de examinering inclusief BTW. Meer weten en inschrijven? Ga naar de website van ESI.

Bekijk ook de YouTube-film over deze opleiding:

Onderzoek CBS: werkdruk in branche gezond

Geschreven op .

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat beveiligingspersoneel de laagste werkdruk ervaart. Een bijzondere uitkomst, aldus het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB).

De geringe werkdruk kan te maken hebben met het feit dat beveiligers vooral in actie moeten komen bij incidenten. De onderzoekers verklaren echter dat rekening is gehouden met effecten die werkdruk veroorzaken. Ook dan scoort de beveiligingsbranche het laagst. Koks, artsen, juristen, managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs geven allemaal aan dat ze te maken hebben met een hoge werkdruk. Maar de aard van die werkdruk is in de verschillende beroepen anders.

“Aantrekkelijke branche”

Directeur Leon Vincken van VBe NL, tevens voorzitter van SFCB reageert als volgt: “Dit is een bijzondere uitkomst voor de branche. Zeker als we kijken naar de signalen in de branche tijdens het evenementenseizoen of de werkzaamheden op bijvoorbeeld Schiphol. Aan de andere kant is het goed om te zien dat we een gezonde werkdruk in de branche als uitkomst kennen. Dat maakt de branche aantrekkelijk om in te werken en biedt ook ruimte met elkaar om te experimenteren naar innovatieve nieuwe werkvormen of het introduceren van zelfroosteren. Hiermee starten binnenkort de eerste pilots”.

Lees het volledige CBS-onderzoek

Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.