Berichten met een Label ‘vbe nl’

Uitreiking SDR-training als beloning voor deelname cao-inzet

Geschreven op .

Hans Popelier, objectbeveiliger bij Eye Watch Security Group in Venray en Gladys Geerlings, luchtvaartbeveiliger bij CTSN op Schiphol hebben een driedaagse SDR-training (Search, Detect en React) gewonnen door hun inbreng voor de cao Beveiliging via Digi-C. Met Digi-C konden alle werknemers aangeven wat zij belangrijk vonden voor de cao-onderhandelingen. Een unicum, omdat bij de reguliere cao’s alleen vakbondsleden de inzet mogen bepalen. In totaal namen 400 werknemers deel aan de enquête, waarvan 100 in het panel tijdens de onderhandelingen. Digi-C is een initiatief van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging waarin VBe NL en vakorganisatie De Unie samenwerken. Werknemers kunnen dit jaar opnieuw aangeven wat zij belangrijk vinden voor de komende cao-onderhandelingen.

Was dit de eerste keer dat je een bijdrage leverde voor de cao-inzet?

Hans: “Inderdaad. Ik zag het voorbijkomen en dacht: waarom niet. Vaak vul je iets in en hoor je niets meer. Ik ben vakbondslid, maar had nog niet eerder op deze manier mijn invloed aangewend voor de cao-onderhandelingen. Vaak sta je er niet bij stil dat je je bijdrage kunt leveren aan de cao-inzet.”
Gladys: “Het was voor mij de eerste keer. Ik ben met een collega naar een bijeenkomst geweest waar we enkele onderwerpen besproken hebben. Vervolgens kreeg ik per mail een korte vragenlijst voorgelegd. We hadden enkele vragen, maar kregen daar helaas geen feedback op. Ik heb dit ook met de HR-manager besproken.”

Wat was jouw inbreng voor de cao-inzet?

Gladys: “De reiskosten en de sta-tijden op Schiphol. Ik zag op mijn salaris dat ik minder reiskosten kreeg en snapte dat niet. Je mag op Schiphol maximaal twee uur tijdens een dienst staan, maar soms wordt dat meer. Dat komt door personeelstekorten. Sommige mensen haken af door ziekte of verschijnen helemaal niet. Ook hangt het soms af wanneer een vliegtuig binnenkomt. Daarin kan vertraging zitten.”
Hans: “Dat werkgevers zich moeten houden aan de cao-afspraken. Meedoen aan een cursus betekent niet altijd dat de cursusdag voor beveiligers automatisch wordt doorbetaald. Een cursus volgen is ook in het belang van werkgevers vind ik. De cao-afspraken zijn niet altijd populair bij werkgevers. Ik vind het ook goed om voor jezelf op te komen. Dat zeg ik ook tegen collega’s. Nu is dat wel moeilijk voor een beveiliger die nog geen vaste aanstelling heeft. Die is dan bang dat hij die vaste aanstelling niet krijgt.”

Wat vind je van het uiteindelijke cao-resultaat?

Hans: “Ik ben tevreden en zou het willen waarderen met een 7. Vooral het zelfroosteren vind ik erg belangrijk. Je kunt nu samen met collega’s roosters maken en rekening houden met elkaars wensen. Een hele goede zaak om het op die manier te doen.”
Gladys: “Ik heb hierover niet echt een oordeel, omdat ik niet alles heb kunnen lezen. Ik vind wel belangrijk dat er een cao is. Mijn werkgever wil wel hard gaan werken aan het beperken van de lengte van de sta-tijden. In een gesprek met de kwaliteitsmanager heeft hij toegezegd dat hij streeft naar maximaal 2½ uur. Ik weet uiteraard niet of dit gaat lukken. Het is hard werken op Schiphol, dat is zeker. Ik zou een volgende keer zeker weer meedoen aan een dergelijke enquête om de cao-inzet te bepalen.”

Lees hier meer over het cao-akkoord 2018-2019 en bekijk de Digi-C rapportages.

Je gaat nu een SDR-training volgen. Wat verwacht je?

Gladys: “Als je op Schiphol op de Security Filter werkt controleer je passagiers en moeten ze soms op verzoek hun bagage open maken. Niet iedereen vindt dit leuk. Dan let je al op zaken hoe iemand zich gedraagt. We hebben een portofoon bij ons om melding te maken als er iets naar jouw gevoel niet klopt. Ik ken SDR niet, maar in de beveiliging wordt profiling steeds belangrijker.”
Hans: “Dat is moeilijk te zeggen, maar het is een nieuwe kijk op de beveiliging heb ik begrepen. Dat je sneller afwijkende zaken ziet. Ik zou het mooi vinden om deze training samen met andere collega’s te volgen. Een collega heeft dit voorgesteld aan mijn werkgever, maar daarop heeft hij nog geen antwoord gekregen.”

Geef uw inbreng voor de komende cao-inzet

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel, actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen én hun stem willen geven over het eindresultaat kunnen dat doen door een mail te sturen naar info@sfcb.nl. U moet dan wel in dienst zijn bij een werkgever die lid is van VBe NL.

Tekst: Jan Spijk
Op de foto v.l.n.r. Niels van Tol namens het SFCB, Hans Popelier, Marijke Tuninga (SFCB-bestuurder) en Gladys Geerlings

Cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld

Geschreven op .

Deze week is de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze cao komt voort uit het eerder bereikte principeakkoord tussen VBe NL en De Unie. Beide organisaties maken deel uit van het bestuur van SFCB. Beide achterbannen hebben eerder ingestemd met het resultaat. De cao Beveiliging 2017-2018 is een geheel vernieuwde geharmoniseerde en gemoderniseerde set van collectieve arbeidsvoorwaarden. Partijen willen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in de diverse onderdelen van crowdmanagement en beveiliging steeds kleiner worden en arbeidsvoorwaarden nu en in de nabije toekomst meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw omvangrijk Algemeen deel dat van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor respectievelijk crowdmanagement/beveiliging, waaronder verkeersregelaars en de nieuwe functiegroep voetbalstewards, dan wel de reguliere beveiligingswerkzaamheden, zoals surveillance en objectbeveiliging. De voetbalsteward betaald voetbal KNVB, heeft sinds deze cao ook een unieke set arbeidsvoorwaarden die past bij de werkzaamheden.

Het Algemeen deel bestaat uit 39 artikelen, deel-A uit 6 artikelen en deel-B uit 22 artikelen. De cao is hiermee meer afgestemd op de dagelijkse bedrijfsvoering met minder regeldruk en meer regie en ruimte voor werkgever en werknemer op de werkvloer. Ook is zoveel mogelijk overlap met bestaande wet- en regelgeving geschrapt. De cao wordt hiermee toegankelijker en beter te gebruiken in de praktijk en voorkomt strijdigheid. Op zoek naar waar de oude cao-artikelen zijn terecht gekomen in de nieuwe cao? Kijk daarvoor in de transponeringstabel in de bijlage van de cao.

U kunt de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 hier downloaden.

Door de vele wijzigingen is het advies om de cao in zijn geheel door te nemen en aanpassingen door te voeren op bedrijfsniveau en te communiceren met werknemers. De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht:

Loonstijging

Op 1 januari 2018 stijgen voor crowdmanagement/beveiliging de loontabellen met 5 procent, met uitzondering van kantoorwerknemers. Kantoorwerknemers en feitelijke lonen krijgen dezelfde loonstijging als in de reguliere beveiliging en deze stijgen op 1 januari 2018 met 1 procent, vervolgens met op 1 juli 2018 met 2 procent en tot slot op 1 oktober 2018 met 1 procent. De eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging is verhoogd met 0,49% en bedraagt 2,5%.

Reisvergoeding

De reiskosten voor de reguliere beveiliging worden verlaagd met 8 kilometer per dag en de extra vergoeding vanaf meer dan 41 kilometer vervalt. Daarbij wordt de reiskostenvergoeding opgehoogd naar 0,19 cent. Tot slot is het TriOpSys systeem niet meer leidend bij de berekening van de reiskosten, iedere gangbare routeplanner kan gebruikt worden. Deze wijzigingen treden in per 1 januari 2018.

Arbeidstijden

De normen van crowdmanagement en reguliere beveiliging zijn sterk vereenvoudigd samengevoegd in het Algemeen deel. Er gelden enkele uitzonderingen voor reguliere beveiliging. Met de Ondernemingsraad kan op onderdelen worden afgeweken. Om zelfroosteren en regie over werktijden door werknemers te stimuleren is er geen verschuivingstoeslagverplichting voor bedrijven die gebruik maken van het nieuwe roostersysteem Intus of daaraan gelijkgestelde functie-eisen. Het Intus roostersysteem is een nieuwe moderne roostertool die momenteel wordt uitgetest bij een aantal bedrijven in opdracht van het sociaal fonds SFCB, die beheerder wordt van dit systeem voor de hele branche. Er is meer ruimte voor de inzet van flexibele krachten. Tegelijkertijd wordt het groeicontract gestimuleerd waardoor werknemers sneller een vaste arbeidsovereenkomst tegemoet kunnen zien.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid heeft crowdmanagement één wachtdag minder en reguliere beveiliging één wachtdag erbij gekregen. Het recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is verhoogd vanaf week 53 naar 85%. De overlijdensuitkering is samengevoegd en voor alle betrokken nabestaanden 25% van het verdiende jaarsalaris. Tot slot zijn de artikelen die zich richten op de Arbowetgeving ingekort in samenhang met wetgeving.

Bijzonder verlof

De rechten en plichten rondom bijzonder verlof zijn samengevoegd in het Algemeen deel. De wettelijke overlap is hier bewust nog aanwezig in verband met de duidelijkheid voor werknemers en de vele vragen die er altijd rondom dit onderwerp zijn. Tevens is opgenomen een uniek artikel over het recht op betaalde mantelzorg.

Contracten

Alle soorten arbeidscontracten die de cao voorschrijft zijn ondergebracht in het Algemeen deel. In de bijlagen van de cao zijn deze contracten opgenomen. In tegenstelling tot ontwikkelingen elders in de sector kiezen partijen er bewust voor om de grens van aanbesteding en regelgeving opgelegd door de cao te versoepelen. De contractwisselgrens wordt opgehoogd naar 30.000 uur, bij strijdigheid met partijen die te maken hebben met andere eisen, wordt teruggegrepen op de wet en is de cao niet langer van toepassing. Dit moet het mogelijk maken dat in de toekomst ook middelgrote ondernemingen gelijke kansen hebben bij aanbestedingen en daardoor dat werknemers bij hun geselecteerde bedrijf waar ze graag werken, kunnen blijven werken. Tevens biedt dit meer ruimte om daar waar een aanbesteding wisselt ook daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken met de inzet van nieuwe bedrijven. Hierdoor stijgt de innovatiekracht, lokale werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid.

Uitzend/payroll

Het percentage uitzendkrachten dat werkzaam mag zijn in de reguliere beveiliging is opgehoogd naar 33% tenzij de Ondernemingsraad instemt met een hoger percentage. Partijen wensen hierbij meer aan te sluiten bij EU-regelgeving welke beperkingen op uitzendwerkzaamheden niet langer toestaat. Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) rekent vanaf 2018 € 25=/jaar premie per uitzendkracht van een payroll-uitzendbedrijf.

Functiegroep

Voetbalsteward is opgenomen onder de werkingssfeer van de cao Beveiliging.

Hondengeleider

Het artikel voor hondengeleiders is volledig hernieuwd. De verplichte studie-uren zijn afgeschaft en worden gecompenseerd met hogere vergoedingen. De cao verplicht de werknemer zich te houden aan de naleving van de wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn. Tevens is voor de hondengeleiders een aparte functie-indeling opgenomen.

Opleiding

De normen worden voor alle werkzaamheden gelijk getrokken. Stagiaires in de reguliere beveiliging ontvangen dezelfde vergoeding als stagiaires in crowdmanagement. De Event Safety Officer (ESO) kan maximaal zes maanden verloond worden als stagiaire, daarna dient de ESO-stagiaire het aspirantensalaris te ontvangen. Partijen willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat het afgelopen moet zijn met het misbruik van inzet van stagiaires in de evenementenbeveiliging. Duurt een stage langer dan zes maanden, dan is loon verschuldigd. Tegelijkertijd worden wel de begeleidingseisen voor ESO-stagiaires uitgebreid van 1 op 1 naar 1 op 10. Dit is meer passend bij de dagelijkse praktijk en inrichting van werkzaamheden. Aspirant beveiligers kunnen facturabel, binnen sterkte, worden ingezet.

SFCB

De voorwaarden voor premieafdracht aan het sociaal fonds SFCB zijn uitgebreider beschreven. SFCB zal in 2018 sociale partners ondersteunen met de inzet van Digi-C, waarbij door middel van werknemers-werkgevers-onderzoekspanels onderzocht wordt hoe de arbeidsvoorwaarden van de toekomst er moeten uitzien. De resultaten vormen direct de input voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Het SFCB doet onderzoek naar het voorkomen van armoede onder werknemers in de beveiligingsbranche en hoe hierin te ondersteunen. Tot slot wordt het Kwaliteitslabel uitgebreid naar alle werkzaamheden. Sociale partners streven hiermee naar het einde van de hoeveelheid keurmerken en normeringen in de branche en zetten in op versteviging van één audit per bedrijf binnen de normen die voor alle werkzaamheden gelijk zijn. Dit geeft duidelijkheid, kostenverlaging en een lagere regeldruk.

Jaarverslag 2016: investeren in kwaliteit

Geschreven op .

Uit het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging over 2016 blijkt dat de kwaliteit in de branche centraal staat. Ook de komende jaren wordt dat het uitgangspunt voor het fonds dat bestuurd wordt door Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL, voor werkgevers) en de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen (voor werknemers).

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 was de lancering van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. “Een transparant normendocument dat openstaat voor constante aanscherping door belanghebbende partijen zoals de politie, ministeries en gemeenten maar ook werknemers uit het veld. Geen papieren werkelijkheid en afvinklijsten meer, maar serieuze inhoudelijk controles, zowel administratief als in de praktijk op het werkveld”, aldus voorzitter Leon Vincken van het SFCB in het jaarverslag.

Nieuwe opleiding CBEH

In 2016 werden ook de eerste stappen gezet voor de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op MBO 3 niveau. Inmiddels is deze opleiding in november 2017 gestart. De cao Beveiliging is in 2016 verlengd. Inmiddels is er in 2017 een nieuwe cao overeengekomen met niet alleen ruimte voor een loonsverhoging, maar ook meer invloed van werknemers op de eigen arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er afspraken gemaakt over zelfroosteren.

Verkeersregelaars

Ook verkeersregelaars maken nu deel uit van de cao Beveiliging. Een goede stap, aldus SFCB. “Hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verkeer bij evenementen of infrastructurele projecten zijn als van nature verweven met crowdmanagement en samenwerking met de beroepsgroep particuliere beveiliging en publieke diensten openbare orde en veiligheid.”
Uit het jaarverslag blijkt dat er niet alleen nieuwe stappen gezet zijn in de kwaliteit, maar ook dat het sociaal fonds financieel gezond is. De conclusie in het jaarverslag is dan ook: “SFCB investeert in nieuwe kwaliteitsontwikkelingen om de beveiligingsbranche te verbeteren”.

Download: SFCB jaarverslag 2016

Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.